Kildudes jõgi – River in the Smithereens – 2015

[Scroll down for English version]

Seisin pea ühe terve suve ühe jõe kaldal, vaatasin tumedat voolavat vett ja justkui ei olnudki enam lootust. Lootusekillud ulpisid voolaval veepinnal tasa kaugele ära. Meenutasin, et jõgi on transformatsioon. Kaotasin lootuse, leinasin lootust, kuid mõistsin lootust – lootus on kildudes. Muundumine. Lootus on alati, tal on hoomamatu kuju ja ta vaatab kildudest vastu. See on alistumine usaldusele, selle rõõmule.

I stood almost throughout the whole summer on the bank of a river, looking at the dark flowing water. As if there was no hope anymore. Fragments of hope drifted far away as they lay on the flowing water. I recalled that the river is transformation. I lost hope, mourned hope, but understood hope – hope is in the fragments. Mutation. Hope is always there, it has an imperceptible form and it gazes back at you from the fragments. It is submitting to trust, it is joy.

KILDUDES JÕGI/ RIVER IN THE SMITHEREENS, ruumi-installatsioon/ room installation, Kaia Otstak 2015

KILD 02/ FLINDER 02, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

“Mõtluse liha ja kondid” on olnud aastaid, aastaid minu öökapiraamat ning zenilik askeetlus on ikka midagi, mis läbi igapäeva juurdub ja hetki värskendab. Seetõttu mõjub zen-praktika minu jaoks isiklikult väga maise, puiduse ja looduslähedase jõuna, mis loob tugeva põhja – vaimse maapinna, mille sümboliks on siin tugevad punakad värvid. (Taldriku maaling on loodud juurtšakra meditatsioonis.)

Zen Flesh, Zen Bones has been years, years my nightstand’s book. The ascetic sense of Zen is still something for me that entrenches through the everyday and freshens up the hours. Thereof, the Zen-practice impacts me as earthly, timbered, and natural force. It creates a strong basis – the spiritual ground, which is here symbolized with the strong reddish colours. (The plate painting is created in the root chakra meditation.)

KILD 03/ FLINDER 03, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Palves olemise tänulikkus ja alistuvus toob kaasa andumise nendele hingeteekonna pööretele, millede kirjeldamiseks ei piisa ka ookeanite vetetäie valatud pisaraist. Palve täielikus loobumises idanevad silmale nähtamatud hingetaimed kõigis keha rakkudes. (Taldriku maaling on loodud sakraaltšakra meditatsioonis.)

Thankfulness and surrender of being in prayer brings indulgence to these turns in spiritual path that can’t be characterized even by an ocean of tears. In the complete renunciation of prayer sprout invisible spiritual plants in all body cells. (The plate painting is created in the sacral chakra meditation.)

KILD 04/ FLINDER 04, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Sufide (idamaiste müstikute) praktika ümber südame pöörelda on võimas ja kogemustaju muutev sündmus. See taldriku maaling sündis igikestvast igatsusest nende taaskohtumiste järele, mida pöörlemise saladus avab ja hoiab. Maa ja taevas keerlevad… (Taldriku maaling on loodud päikesepõimiku meditatsioonis.)

The Sufis’ (Eastern mystics) practice to whirl around the heart is mighty and cognition changing event. This plate painting was born from the longing for to get-together what the secret of the whirling opens and holds. The earth and the heaven are whirling… (The plate painting is created in the solar plexus meditation.)

KILD 05/ FLINDER 05, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Põhjamaa tähistaevas kutsub kuu poole ulguma ja öistes metsades müttama. Tunnen, kuidas šamaanitrummi kumisevad löögid tasakaalustavad südame- ja veretöö ning vaimu mõtted ja liikumised leiavad neis rütmides selge ja läbipaistva olemise. Transi-rännakute puhastav mõju vabastab hirmud… (Taldriku maaling on loodud päikesepõimiku meditatsioonis.)

The Northen starry sky calls to howl at the moon and to run in the nighttime forest. I feel how the plangent beats of the shaman drum balance the work of the heart and the blood, the thoughts of the mind, and the movements find their clear and transparent being in the rhythms. The fears will be liberated by the purifying effect of the trance-pilgrimage… (The plate painting is created in the solar plexus meditation.)

KILD 06/ FLINDER 06, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Tantsida! Lihtsalt tantsida! Tantsu tervendav ekstaas juhib meid läbi armastuse väravate. Sisemaailm, sisekosmos, siseloodus laieneb, paisub ja üha sügavamad ja üha kõrgemad tunnetesfäärid mahutavad end avardunud rinnakorvi. (Taldriku maaling on loodud südametšakra meditatsioonis.)

Dance, merely to dance! The sanative extasy of the dance leads us through the gates of the love. The inner world, the inner cosmos, the inner nature widens, expands; and ever-deeper, ever-higher cognizance will behold within the expanded chest cavity. (The plate painting is created in the heart chakra meditation.)

KILD 07/ FLINDER 07, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Selles elus vist jääbki minus tumedalt kaikuma öine kaskede kohin, mis tungis läbi kolmnurkse suvila aknaruutude. Lapsepõlvest pärinevad aistingud,  tunded ja uned on kui side müstilise ja igavikulisega, millel on ka aastate järel tundmatut elustav vägi. (Taldriku maaling on loodud kurgutšakra meditatsioonis.)

Maybe in this life the nighttime susurrus of the birch trees will resound darkly inside me, the sough that came in through the triangular windows of the summerhouse. The sensations from the childhood, the feelings, and the dreams are like a connection with the mystical and the eonian that has the animating force of the unknown even after the years. (The plate painting is created in the throat chakra meditation.)

KILD 08/ FLINDER 08, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Hingeloomi võib olla mitmeid ja ka sündmused võivad võtta mõne olendi või taime kuju. Nii näiteks on liblikas tuntud transformatsiooni sümbolina ja seda ka selgelt kogetav. Taldrikul nähtav hirvelaadne olend on aga mind mu kunstis juba aastaid saatnud. (Taldriku maaling on loodud kolmanda silma tšakra meditatsioonis.)

There might be several spirit animals and even some events can take a shape of some creature or plant. Thus the butterfly is known as the symbol of the transformation and it is in that way distinctly experienced. The deer-like creature on the plate has accompanied me in my creation for years. (The plate painting is created in the third eye chakra meditation.)

KILD 09/ FLINDER 09, portselanimaal/ porcelain painting, d 26 cm, 2015

Taldrikute maaliseeria kulgu jälgiv hea inimene palus, et ma kujutaksin ka maad ja taevast ühendava puu. See lihtne sümbol on aja- ja kultuuriülene, mis aitab taasmeenutada looduse – maailma tasakaalu, nähtava ja peidetu harmooniat. (Taldriku maaling on loodud kroontšakra meditatsioonis.)

The good person, who observed the painting process of my plate painting serial, requested me to create a tree that connects the Earth and the Heaven. The simple symbol is understood through times and cultures, the image of the tree helps to remind the harmony between the seen and the hidden in the nature and in the world. (The plate painting is created in the meditation of the crown chakra.)